โครงการอบรมหลักสูตร  “อาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crimes)”

โครงการอบรมหลักสูตร
โครงการอบรมหลักสูตร “อาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crimes)” New

  วันที่ 12 - 13 และ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 (รวม 5 วัน)

ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์

  9.00am - 16.00pm

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด Thai

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

  • View

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริงประกอบกับนโยบายรัฐบาลได้เร่งผลักดันให้มีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิจัยและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับหลักการสากล รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิ์แก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดีด้วยนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และ Disrupt โครงสร้างสังคมและธุรกิจแบบเดิม ๆ ส่งผลให้เกิดรูปแบบของอาชญากรรมในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปจากอาชญากรรมในรูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปแบบ วิธีการกระทำความผิด ความซับซ้อนของการกระทำความผิด การใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการกระทำความผิดและมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้มีความยากในการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามการกระทำความผิดบนโลกออนไลน์ไร้พรมแดน การสืบสวนสอบสวน การรวบรวมหลักฐาน รวมทั้งการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของอาชญากรรมยุคดิจิทัล อาทิ การก่ออาชญากรรมไซเบอร์ การโจรกรรมข้อมูล การยักยอกเงินจากระบบออนไลน์ การปล่อยมัลแวร์เพื่อขู่เงินเรียกค่าไถ่ การใช้เงินดิจิทัลซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย การฟอกเงินผ่านการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเงินดิจิทัล ซึ่งอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆ นี้เป็นสิ่งต้องเฝ้าระวัง เพราะประเทศกำลังมุ่งไปสู่ยุคดิจิทัลย่อมจะมีโอกาสเผชิญกับอาชญากรรมดังกล่าวสูงขึ้น จึงเป็นความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมยุคดิจิทัล ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัลกับความเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ รูปแบบอาชญากรรมและช่องทางการใช้เทคโนโลยีกระทำความผิดและการฟอกเงิน รูปแบบของอาชญากรรมการเงิน การกำกับและตรวจสอบระบบสถาบันการเงิน การรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถรับมือกับปัญหาอาชญากรรมดิจิทัล

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้และสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจากอาชญากรรมดิจิทัล จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรอาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crimes) กำหนดอบรมวันที่ วันที่ 12 - 13 และ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมและรูปแบบอาชญากรรมดิจิทัลในปัจจุบัน
  2. 2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัลกับความเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การกำกับตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน และรูปแบบอาชญากรรมการเงินและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  3. 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมดิจิทัล ทั้งในส่วนของ การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินและตัวอย่างคดี
  4. 4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชญากรรมดิจิทัลระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร
  5. 5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน  เวลาและสถานที่อบรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

วุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน

การสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

สอบถามรายละเอียด

ติดตามข่าวสารอบรม

แผนที่ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ (Amara Bangkok)